STATISTIKA ÚBYTKU OBYVATEL 

ZA  OBDOBÍ 2002-2018

 

VOLEBNÍ PROGRAM BEZAP - 2018

 

 

 

BEZPEČNOST

 • Vytvoříme a budeme provozovat bezplatnou telefonní linku „BEZPEČÍ VALACHŮ“ s nepřetržitou provozní dobou.
 • Ve všech místních částech města zajistíme: klid a veřejný pořádek, dodržování pravidel slušného chování (ochráníme vás před obtěžováním, napadáním, urážením, popíjením a nevhodným chováním …) na celém teritoriu.
 • Zajistíme zvýšený dohled na pohyb našich dětí, jejich ochranu a prevenci před distribucí a požívání drog.
 • Ochráníme seniory před podvodníky.
 • Budeme prosazovat legislativní změny ve prospěch občanů (omezení byrokracie a nesmyslného obtěžování).
 • Vytvoříme systémové a zábavné vzdělávání mládeže v oblasti bezpečnosti a zdraví.
 • Pro seniory nad 65 let a děti do 15 let zajistíme bezplatné cestování v rámci všech místních částí.
 • Zajistíme zklidnění dopravy, vybudujeme tři místa úsekového měření rychlosti v brumovské a bylnické části.
 • V sídlišti Družba vybudujeme do dvou let parkovací dům pro cca sto osobních vozidel, podle hustoty vozidel rozšíříme další parkovací místa v jiných částech, podívej se nawww.BEZAP.cz.
 • Zavedeme balíček bezplatného internetu do všech domácností.
 • Dvakrát ročně se budeme setkávat s občany v každé místní části, za účelem seznámení a prodiskutování reálných problémů a potřeb občanů. 
 • Vytvoříme řádnou evidenci všech komunikací, parkovacích míst, mostů, tunelů, zábradlí, chodníků, kanalizace, svodidel, sloupů, osvětlení, jejich technický stav a následný plán oprav a údržby…
 • Vytvoříme a budeme provozovat jednotné parkovací místo pro autobusy, nákladní a dodávkové vozidla, s cílem zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů, odlehčení parkovacích míst pro osobní vozidla.
 • Zajistíme pravidelné setkávání vedení města s podnikatelskými subjekty (minimálně jednou ročně) na území města s cílem utváření vzájemné spolupráce, podpory a rozvoje; nabídneme bezplatné začlenění všech podnikatelských subjektů a OSVČ, na území městských částí, na webu města.
 • Zavedeme den otevřených dveří u starosty města, s cílem vzájemného seznamování s problémy občanů
  a priorit činnosti města. 
 • Budeme pokračovat v zahájené práci a zařadíme do prioritdokončení výstavby kruhového objezdu u MEZU.
 • Vytvoříme motivační podmínky pro zvýšení počtu členů ve spolcích, zvláštní pozornost budeme věnovat hasičům, kterým vybudujeme a budeme provozovat sportoviště pro hasičský sport, připravíme bonusový systém pro aktivní členy.
 • Vytvoříme podmínky pro rozšíření početních stavů a provozní doby mateřské školky v Brumově-Bylnici dle reálných potřeb občanů.
 
ZDRAVÍ
 • Postavíme a budeme provozovat dům pro seniory v počtu do 25 lůžek, vytvoříme nová pracovní místa pro místní obyvatele, postaráme se o důstojné dochování našich rodičů a prarodičů.
 • Aktivně se budeme podílet na generační obměně praktických lékařů, stomatologů a zdravotního personálu
  v našem zdravotním středisku. 
 • Finančně a motivačně podpoříme odborný lékařský dozor u pacientů v místě bydliště.
 • Budeme vytvářet podmínky pro klidný, bezpečný, zdravý a spokojený život našich občanů, s cílem zastavení vylidňování našeho města. 
 • Zajistíme zásobování pitnou vodou v celé Sidonii; zajistíme kanalizaci a čističku odpadních vod. 
 • Vytvoříme a budeme provozovat trvalou mobilní odbornou zdravotní asistenční službu pro zdravotně postižené občany našeho města ->elektromobil.
 • Zajistíme studii se zaměřením hlukového zatížení domů a objektů po celém městě kolem silnice 1. třídy za účelem bezplatné výměny oken a dveří, eventuálně jiného účinného opatření, tak jak probíhá realizace ze strany ŘSD u jiných měst v republice.
 • Zajistíme bezplatnou kontrolu a vyčištění všech provozuschopných komínů u domácnostís následným vypsáním potvrzení o kontrole podle platných právních norem, tj. vše pro zdravé ovzduší ve městě.
 • Vybudujeme zdravotní centrum laboratorních a zobrazovacích metod = přístroj CT, digitální rentgen, ultrazvuk a laboratorní vyšetření krve viz www.BEZAP.cz, cílem je urychlit a zkvalitnit zjišťování nemocí u našich občanů, usnadnit jejich dostupnost a hlavně rychlost pomoci.
 • Vytvoříme podmínky pro vybudování stále tržnice.
 • Budeme se aktivně věnovat nadčasovému využívání spodních a povrchových vod.
 
PROSPERITA
 • Přizpůsobíme provozní dobu na městském úřadě potřebám našich občanů a zavedeme sobotní směnu.
 • Zavedeme bezplatnou poradenskou činnost pro naše občany.
 • Finančně budeme podporovat narození dítěte, zápis do první třídy a nástup na střední školu.
 • Důchodci nad 70 let budou mít svoz odpadu bezplatně.
 • Vybudujeme kino 4D v kulturním domě a letní kino na koupališti, jevištní zařízení bude víceúčelové – jarmark,…
 • Vytvoříme vhodné podmínky pro aktivnější fungování společenského života pro všechny věkové skupiny, účinněji využijeme prostory kulturního domu a dalších městských a sportovních zařízení.
 • V kulturním domě zrekonstruujeme vnitřní prostory.
 • Zavedeme pravidla místního referenda jako poradní hlas pro rozhodování důležitých záležitostí v rámci všech místních částí.
 • Budeme pokračovat ve změnách územního plánu s cílem rozšíření stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů a podnikatelských sídel, pomůžeme s administrativou.
 • Zahájíme jednání s majitelem bývalého pivovaru, s cílem revitalizovat tento ojedinělý unikát z roku 1573, budeme hledat cestu na využití u cyklostezky např. občerstvení, zábavné centrum, muzeum, informační středisko, horská dráha, podnikatelský dům, pivní lázně, wellness a další, zajistíme zdroje z fondů severských zemí, viz www.BEZAP.cz.
 • Zavedeme transparentní internetový průběh jednání a rozhodování rady města.
 • Zajistíme pravidelné zveřejnění aktuálního ročního hrubého platu všech funkčních míst (pozic) města a jeho příspěvkových organizací.
 • Nastavíme transparentní pravidla včetně osobní odpovědnosti, hodnocení a zpětné vazby jednání občanů se zaměstnanci města, zlepšíme jejich vzdělávání, odbornost, kompetence, iniciativu, ochotu, vstřícnost, rychlost
  a kvalitu dle aktuálních potřeb občanů a nových trendů.
 • Podpoříme zachování pošty v Brumově-Bylnici, pro naše město budeme hledat znovuotevření peněžního domu.
 • Budeme se aktivně podílet na vytváření podmínek pro bydlení mladých rodin, postavíme městské byty.
 • Podpoříme, případně obnovíme tradice (1. máj, lampionový průvod, pálení čarodějnic, fašanky a další). 
 • Finančně podpoříme počet a rozvoj muzikantů v našem městě.
 • Opravíme fasádu na Orlovně a Chudobinci.
 • Vytvoříme řádnou evidenci a opravu památek na území všech částí města.
 • Dokončíme plánovanou rekonstrukci školní tělocvičny s rozšířením sportovního zázemí (kuželna, šipky, karty,…).
 • Budeme se aktivně podílet na motivačním vzdělávání učitelů, kteří vychovávají naše děti.
 • Zajistíme rozvoj informačního střediska a propagaci našeho města, zasadíme se o větší atraktivitu Sidonie.
 • Aktivní hasič a všichni jeho rodinní příslušníci budou mít odpuštěn poplatek za svoz komunálního odpadu.
 • Podpoříme dobrovolnou a spolkovou aktivitu našich občanů, finančně podpoříme členskou základnu Červeného kříže v Sidonii.
 • Pro naše město budeme hledat cesty, jak to jde a nebudeme argumentovat jak, a proč to nejde.
 • Budeme podporovat a vytvářet podmínky pro podnikatele a živnostníky na území všech místních částí našeho města (právní a ekonomický servis, poradenství, pomoc při psaní projektů na čerpání peněz z Evropské unie, Zlínského kraje a státního rozpočtu.
 • V součinnosti s „Místní akční skupinou Ploština, našimi podnikateli a živnostníky se zasadíme o odběr zemědělských produktů (maso, mléko, sýry, ovoce, zelenina, pečivo, nápoje…) do našich školních
  a předškolních jídelen, místních restaurací, stravovacích zařízení, našich prodejen a domácností.
 • Efektivní, správné a transparentní hospodaření s městským rozpočtem v zájmu občanů považujeme za samozřejmost nikoliv jako programové prohlášení, slibování a vychvalování.
 • Z městského rozpočtu stanovíme pevné procentuální přidělení finančních prostředků do Sidonie a Svatého Štěpána.

 

Závěrem bychom vám chtěli poděkovat za zájem a čas, který věnujete seznámení ses jednotlivými volebními programy, zároveň vás zdvořile žádáme, abyste přišli k volbám, zvolili volební stranu, které důvěřujete a volili ty, kteří v životě již něco dokázali.

 

Pro Sidonii a Svatý Štěpán jsme připravili individuální program.

www.BEZAP.cz

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PRO OBLAST SVATÝ ŠTĚPÁN A SIDONIE

 

 

 

2014

Program BEZAP - nezávislých kandidátů za bezpečnost, zdraví a prosperitu

Bezpečí

 • Od 1. 1. 2015 vytvoříme bezplatnou telefonní linku „VAŠE BEZPEČÍ“ s nepřetržitou provozní dobou (24 hodin denně, 7 dní v týdnu, každý den v měsíci, 12 měsíců v roce). Na tuto linku se bude moci kdykoliv obrátit každý náš občan, pokud se ocitne bezprostředně v ohrožení života, zdraví anebo majetku. Nezáleží, kde se bude právě nacházet, zdali doma, v zaměstnání nebo na dovolené, prostě ve dne v noci tu budeme pro vás.

 •  V průběhu prvního pololetí 2015 rozšíříme tuto jedinečnou službu „VAŠE BEZPEČÍ“ v rámci obvodu občanského sdružení „Místní akční skupiny Ploština“ (www.mas.plostina.cz).

 •  Budeme se řídit vašimi očekáváními, můžete se na nás obrátit, když si nebudete vědět rady téměř ve všech oblastech každodenního života.

 • Zajistíme pro vás zdarma právní a ekonomické poradenství jako prevenci proti rizikovým událostem.

 • Poradíme, dle možností vám pomůžeme, jestliže se dostanete do exekučních a insolvenčních problémů.

 • Nepřetržitě od 1. 1. 2015 zajistíme ve všech místních částech města:

o   klid a veřejný pořádek,

o   dodržování pravidel (ochráníme vás před obtěžováním, napadáním, urážením, popíjením a nevhodným chováním na veřejných prostranstvích, …),

o   bezpečný a nerušený pohyb ve všech lokalitách,

o   zvýšený dohled na pohyb našich dětí a jejich ochranu před distribucí a požíváním drog,

o   ochranu seniorů před podvodníky,

o   kvalitní varovný a informační systém dle vlastního výběru (SMS, telefon, e-mail, facebook, osobně).

 •  Usměrnění dynamické a statické dopravy (posílení autobusového i vlakového spojení).

 • Kvalitní kamerový systém na všech příjezdových a výjezdových místech z města.

 • Budeme intenzivně podporovat a vytvářet podmínky pro činnost integrovaného záchranného systému v našem městě.

 •  Budeme prosazovat legislativní změny ve prospěch občanů našeho města (omezení byrokracie a nesmyslného obtěžování). 

 

 

Zdraví

 • Od 1. 1. do 31. 3. 2015 obdrží bezplatně každý občan od 6 let městskou kreditní kartu. Tato karta jej bude opravňovat k volnému vstupu (pohybu, pobytu, návštěvě, užívání, …) na všech akcích, které se konají (pořádají) na území města (divadlo, kino, koncert, umělecké vystoupení, fotbal, hokej, sauna, bazén, koupaliště, hasičské soutěže, užívání tělocvičen, kluboven, hřišť, organizovaný svoz ze Sidonie, Sv. Štěpána a Bylnice, …).

o Cílem je podpořit aktivitu směřující ke zdravému životnímu stylu jednotlivců, ale i celých rodin, zájmových skupin, spolků, apod.

o Oživení kulturního a společenského života, rozvíjení hodnot, které vytvořili a vybudovali naši rodičové a prarodičové, převážně v akci „Z“ (kulturní domy, mateřské školky, obchodní střediska, hřiště, zdravotní středisko, obchody, ….).

 

 •  Motivační bonus obdrží:

·  každý žák od 6. třídy základní školy, který dostane na vysvědčení samé jedničky;

·         každý středoškolák od nástupu na střední odborné učiliště nebo střední školu, který dostane na vysvědčení samé jedničky;

·         každý vysokoškolák, který získá při ukončení studia červený diplom;

·         každý občan, který udělá něco prospěšného, významného pro naše město, pro našeho občana či občany;

·         každý občan nebo skupina, která se proslaví nějakou svou cílevědomou prací, vzděláním, sportem, kulturou, postojem, činem, koníčkem, ,..

 

 •  Každá žena, s trvalým bydlištěm v našem městě, která porodí své první dítě, obdrží nový dětský kočárek.

 

 • Každý samoživitel, žena nebo muž, obdrží finanční příspěvek na stravování dětí ve školní a předškolní jídelně.

 

 •  Každému spolku (dříve občanskému sdružení) za účelem jeho hlavní činnosti umožníme bezplatné využívání majetku města (tělocvičny, bazén, koupaliště, sauna, hřiště, klubovny, kulturní domy, pozemky, …).

 

 •   „Také my budeme jednou v penzi“ – zajistíme našim seniorům bezplatné využívání majetku města (kulturní domy, klubovny, hřiště, bazén, koupaliště…), na společné anebo i rodinné akce (setkání) bezplatně zajistíme autobusový svoz ze Sidonie, Sv. Štěpána, Bylnice.

 

 • V našem zdravotním středisku zajistíme:

o   rozšíření služeb odborných lékařů (internista, ortoped,…);

o   služby laboratorních vyšetření;

o   modernizaci čekáren.

 

 •   V Sidonii, Svatém Štěpáně a Bylnici vybudujeme městské hřiště s umělou trávou a osvětlením s možností celoročního provozu.

 

 •  V městské části Zápotočí vykoupíme pozemky pro vybudování travnatého hřiště pro děti a mládež.

 

 •   Vykoupíme budovy občanského vybavení  - bývalé mateřské školy v Bylnici (č. p. 180) a bývalého obchodu v Sidonii (č. p. 135). Tyto upravíme za účelem zřízení klubovny a místa, jejichž cílem bude setkávání a trávení volného času našich občanů.

 

 

 

Prosperita

 •  V průběhu volebního období uděláme z Brumova, Bylnice, Svatého Štěpána a Sidonie krásné a pohledné Valašské prostředí po vzoru rakouských městeček. Naše upravené místní části města budou inspirací pro ostatní.
 •  Pro naše město budeme hledat všechny cesty, jak to jde, a nebudeme argumentovat, jak a proč to nejde.

 

 • Budeme podporovat a vytvářet podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků na všech úrovních, s cílem „lepší a zdravější vzdělanost našich dětí“.

 

 • Budeme podporovat a vytvářet podmínky pro podnikatele a živnostníky na území všech místních částí našeho města (právní a ekonomický servis, poradenství, pomoc při psaní projektů na čerpání peněz z Evropské unie, krajského a státního rozpočtu).
 
 • Minimálně 2krát ročně uspořádáme sekání s našimi podnikateli a živnostníky.

 

 •  Za účelem vytvoření nových pracovních míst, zintenzivníme spolupráci s občanským sdružením „ Místní akční skupina Ploština“, se zaměřením na využití projektů Evropské unie v následujícím období.

 

 • V součinnosti s občanským sdružením „Místní akční skupinou Ploština“, našimi podnikateli a živnostníky se zasadíme o odběr zemědělských produktů (maso, mléko, sýry, ovoce, zelenina, pečivo, nápoje, …) do našich školních a předškolních jídelen, místních restaurací, stravovacích zařízení, našich prodejen a domácností. Tím podpoříme regionální pěstitele, výrobce, dodavatele a budeme vědět, co konzumujeme.

 

 •  Jsme novým sdružením, které se proto nemůže prezentovat dosaženými výsledky. Za nás mluví úspěchy a dobře odvedená práce našich kandidátů, propracovaný a cílený program zaměřený na zlepšení podmínek pro život v našem městě.

 

 • Náš program máme dobře promyšlený, víme jak na to, něco jsme v životě již dokázali. Naši kandidáti, kteří zastupují různá povolání napříč pracovním trhem, mají velké zkušenosti se státní správou, samosprávou, zdravotnictvím, školstvím, kulturou, podnikáním, sportem, soukromým sektorem, s řízením kolektivů, a hospodařením s velkými finančními prostředky.

 

 •   Náš program naplníme s minimálním zatížením městského rozpočtu. Finanční prostředky zajistíme z nevyužitých zdrojů Evropské unie, státního a krajského rozpočtu.

 

 •  My neříkáme, co chceme nebo podpoříme, my vám nabízíme co, kdy a jak uděláme.

 

 •  Efektivní, správné a transparentní hospodaření s městským rozpočtem v zájmu občanů považujeme za samozřejmost, nikoliv jako programové prohlášení a slibování.

 

Závěrem bychom vám chtěli poděkovat za zájem a čas, který věnujete seznámení se s jednotlivými volebními programy, zároveň vás žádáme, abyste přišli k volbám, zvolili volební stranu, které důvěřujete a volili ty, kteří v životě již něco dokázali.

 

 

Těšíme se na společnou budoucnost.

 

Nezávislí kandidáti pro bezpečnost, zdraví, prosperitu nebo také váš BEZAP

 

 

 - tady vám chceme udělat nové osvětlené hřiště s umělým povrchem... Sidonie

 
 - tento objekt bývalého obchodu v Sidonii vykoupíme,zrekonstruujeme a vytvoříme zde klubovnu na setkávání občanů
 
 - tady chceme vybudovat nové,osvětlené hřiště s umělým povrchem - Svatý Štěpán
 
 
  - v Bylnici  dojde k vybudování nového hřiště
  
  - tuto budovu bývalé MŠ v části Bylnice,č.p.180,vykoupíme,zrekonstruujeme,zbouráme horní patro a vytvoříme novou střechu.Vznikne klubovna k setkávání občanů ve volném čase
  
  - na sídlišti Družba je vhodné vybudovat nové hřiště
 
 - podpoříme vybudování nového hřiště na sídlišti Rozkvět
 
  - vykoupíme a zkulturníme pozemek v lokalitě Zápotočí,za účelem dětského hřiště