DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

 

DÁVEJTE NA SEBE A NA SVÉ BLÍZKÉ POZOR!

Vážení spoluobčané, nevím, zda jste zaznamenali tuto skutečnost, ale i přesto Vás informujeme, že v našem mikroregionu byl zaznamenám pohyb a výskyt uprchlíků z blízkého východu (Sýrie, Afghánistán) a není vyloučeno, že se mohou pohybovat i ve vašem okolí.
Tito lidé bývají částečně instruováni od placených převaděčů a využívají méně frekventované komunikace – polní cesty. V naší lokalitě se nabízí možné využití  cyklostezky, přilehlé lesní a místní komunikace vedoucí od hranice se Slovenskou republikou.
V případě, že uvidíte neznámé osoby, informujte bezprostředně linku 158.
Dávejte na sebe pozor a buďte obezřetní při jednání s cizími lidmi.
Váš BEZAP dbá o Vaši bezpečnost.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Vážení spoluobčané,

dnes 8.5.2022 druhou květnovou neděli slavíme mezinárodní DEN MATEK. 

Všem maminkám přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku a mnoho úsměvů. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení spoluobčané,

přejeme Vám krásné prožití svátků jara, šťastné, ve zdraví prožité,  velikonoční pondělí a do dalších dnů hodně štěstí a zdraví.

 

 

 

Zároveň Vám chceme oznámit, že jsme spustili kampaň, ve které Vám postupně představíme všechny naše kandidáty a v nejbližší době zahájíme vzájemnou komunikaci prostřednictvím diskusního fóra - meetingu.

 

NÁŠ PROGRAM 2018

 

ve fotogalerii vloženy nové fotky - GARÁŽE DRUŽBA

 

BEZPEČNOST

 • Vytvoříme a budeme provozovat bezplatnou  telefonní linku „BEZPEČÍ VALACHŮ“ s nepřetržitou provozní dobou.
 • Ve všech místních částech města zajistíme: klid a veřejný pořádek, dodržování pravidel slušného chování (ochráníme vás před obtěžováním, napadáním, urážením, popíjením a nevhodným chováním …) na celém teritoriu.
 • Zajistíme zvýšený dohled na pohyb našich dětí, jejich ochranu a prevenci před distribucí a požívání drog.
 • Ochráníme seniory před podvodníky.
 • Budeme prosazovat legislativní změny ve prospěch občanů (omezení byrokracie a nesmyslného obtěžování).
 • Vytvoříme systémové a zábavné vzdělávání mládeže v oblasti bezpečnosti a zdraví.
 • Pro seniory nad 65 let a děti do 15 let zajistíme bezplatné cestování v rámci všech místních částí.
 • Zajistíme zklidnění dopravy, vybudujeme tři místa úsekového měření rychlosti v brumovské a bylnické části.
 • V sídlišti Družba vybudujeme do dvou let parkovací dům pro cca sto osobních vozidel, podle hustoty vozidel rozšíříme další parkovací místa v jiných částech, podívej se nawww.BEZAP.cz.
 • Zavedeme balíček bezplatného internetu do všech domácností.
 • Dvakrát ročně se budeme setkávat s občany v každé místní části, za účelem seznámení a prodiskutování reálných problémů a potřeb občanů. 
 • Vytvoříme řádnou evidenci všech komunikací, parkovacích míst, mostů, tunelů, zábradlí, chodníků, kanalizace, svodidel, sloupů, osvětlení, jejich technický stav a následný plán oprav a údržby…
 • Vytvoříme a budeme provozovat jednotné parkovací místo pro autobusy, nákladní a dodávkové vozidla, s cílem zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů, odlehčení parkovacích míst pro osobní vozidla.
 • Zajistíme pravidelné setkávání vedení města s podnikatelskými subjekty (minimálně jednou ročně) na území města s cílem utváření vzájemné spolupráce, podpory a rozvoje; nabídneme bezplatné začlenění všech podnikatelských subjektů a OSVČ, na území městských částí, na webu města.
 • Zavedeme den otevřených dveří u starosty města, s cílem vzájemného seznamování s problémy občanů
  a priorit činnosti města. 
 • Budeme pokračovat v zahájené práci a zařadíme do prioritdokončení výstavby kruhového objezdu u MEZU.
 • Vytvoříme motivační podmínky pro zvýšení počtu členů ve spolcích, zvláštní pozornost budeme věnovat hasičům, kterým vybudujeme a budeme provozovat sportoviště pro hasičský sport, připravíme bonusový systém pro aktivní členy.
 • Vytvoříme podmínky pro rozšíření početních stavů a provozní doby mateřské školky v Brumově-Bylnici dle reálných potřeb občanů.
 
ZDRAVÍ
 • Postavíme a budeme provozovat dům pro seniory v počtu do 25 lůžek, vytvoříme nová pracovní místa pro místní obyvatele, postaráme se o důstojné dochování našich rodičů a prarodičů.
 • Aktivně se budeme podílet na generační obměně praktických lékařů, stomatologů a zdravotního personálu
  v našem zdravotním středisku. 
 • Finančně a motivačně podpoříme odborný lékařský dozor u pacientů v místě bydliště.
 • Budeme vytvářet podmínky pro klidný, bezpečný, zdravý a spokojený život našich občanů, s cílem zastavení vylidňování našeho města. 
 • Zajistíme zásobování pitnou vodou v celé Sidonii; zajistíme kanalizaci a čističku odpadních vod. 
 • Vytvoříme a budeme provozovat trvalou mobilní odbornou zdravotní asistenční službu pro zdravotně postižené občany našeho města ->elektromobil.
 • Zajistíme studii se zaměřením hlukového zatížení domů a objektů po celém městě kolem silnice 1. třídy za účelem bezplatné výměny oken a dveří, eventuálně jiného účinného opatření, tak jak probíhá realizace ze strany ŘSD u jiných měst v republice.
 • Zajistíme bezplatnou kontrolu a vyčištění všech provozuschopných komínů u domácnostís následným vypsáním potvrzení o kontrole podle platných právních norem, tj. vše pro zdravé ovzduší ve městě.
 • Vybudujeme zdravotní centrum laboratorních a zobrazovacích metod = přístroj CT, digitální rentgen, ultrazvuk a laboratorní vyšetření krve vizwww.BEZAP.czcílem je urychlit a zkvalitnit zjišťování nemocí u našich občanů, usnadnit jejich dostupnost a hlavně rychlost pomoci.
 • Vytvoříme podmínky pro vybudování stále tržnice.
 • Budeme se aktivně věnovat nadčasovému využívání spodních a povrchových vod.
 
PROSPERITA
 • Přizpůsobíme provozní dobu na městském úřadě potřebám našich občanů a zavedeme sobotní směnu.
 • Zavedeme bezplatnou poradenskou činnost pro naše občany.
 • Finančně budeme podporovat narození dítěte, zápis do první třídy a nástup na střední školu.
 • Důchodci nad 70 let budou mít svoz odpadu bezplatně.
 • Vybudujeme kino 4D v kulturním domě a letní kino na koupališti, jevištní zařízení bude víceúčelové – jarmark,…
 • Vytvoříme vhodné podmínky pro aktivnější fungování společenského života pro všechny věkové skupiny, účinněji využijeme prostory kulturního domu a dalších městských a sportovních zařízení.
 • V kulturním domě zrekonstruujeme vnitřní prostory.
 • Zavedeme pravidla místního referenda jako poradní hlas pro rozhodování důležitých záležitostí v rámci všech místních částí.
 • Budeme pokračovat ve změnách územního plánu s cílem rozšíření stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů a podnikatelských sídel, pomůžeme s administrativou.
 • Zahájíme jednání s majitelem bývalého pivovaru, s cílem revitalizovat tento ojedinělý unikát z roku 1573, budeme hledat cestu na využití u cyklostezky např. občerstvení, zábavné centrum, muzeum, informační středisko, horská dráha, podnikatelský dům, pivní lázně, wellness a další, zajistíme zdroje z fondů severských zemí, viz www.BEZAP.cz.
 • Zavedeme transparentní internetový průběh jednání a rozhodování rady města.
 • Zajistíme pravidelné zveřejnění aktuálního ročního hrubého platu všech funkčních míst (pozic) města a jeho příspěvkových organizací.
 • Nastavíme transparentní pravidla včetně osobní odpovědnosti, hodnocení a zpětné vazby jednání občanů se zaměstnanci města, zlepšíme jejich vzdělávání, odbornost, kompetence, iniciativu, ochotu, vstřícnost, rychlost
  a kvalitu dle aktuálních potřeb občanů a nových trendů.
 • Podpoříme zachování pošty v Brumově-Bylnici, pro naše město budeme hledat znovuotevření peněžního domu.
 • Budeme se aktivně podílet na vytváření podmínek pro bydlení mladých rodin, postavíme městské byty.
 • Podpoříme, případně obnovíme tradice (1. máj, lampionový průvod, pálení čarodějnic, fašanky a další). 
 • Finančně podpoříme počet a rozvoj muzikantů v našem městě.
 • Opravíme fasádu na Orlovně a Chudobinci.
 • Vytvoříme řádnou evidenci a opravu památek na území všech částí města.
 • Dokončíme plánovanou rekonstrukci školní tělocvičny s rozšířením sportovního zázemí (kuželna, šipky, karty,…).
 • Budeme se aktivně podílet na motivačním vzdělávání učitelů, kteří vychovávají naše děti.
 • Zajistíme rozvoj informačního střediska a propagaci našeho města, zasadíme se o větší atraktivitu Sidonie.
 • Aktivní hasič a všichni jeho rodinní příslušníci budou mít odpuštěn poplatek za svoz komunálního odpadu.
 • Podpoříme dobrovolnou a spolkovou aktivitu našich občanů, finančně podpoříme členskou základnu Červeného kříže v Sidonii.
 • Pro naše město budeme hledat cesty, jak to jde a nebudeme argumentovat jak, a proč to nejde.
 • Budeme podporovat a vytvářet podmínky pro podnikatele a živnostníky na území všech místních částí našeho města (právní a ekonomický servis, poradenství, pomoc při psaní projektů na čerpání peněz z Evropské unie, Zlínského kraje a státního rozpočtu.
 • V součinnosti s „Místní akční skupinou Ploština, našimi podnikateli a živnostníky se zasadíme o odběr zemědělských produktů (maso, mléko, sýry, ovoce, zelenina, pečivo, nápoje…) do našich školních
  a předškolních jídelen, místních restaurací, stravovacích zařízení, našich prodejen a domácností.
 • Efektivní, správné a transparentní hospodaření s městským rozpočtem v zájmu občanů považujeme za samozřejmost nikoliv jako programové prohlášení, slibování a vychvalování.
 • Z městského rozpočtu stanovíme pevné procentuální přidělení finančních prostředků do Sidonie a Svatého Štěpána.

 

Závěrem bychom vám chtěli poděkovat za zájem a čas, který věnujete seznámení ses jednotlivými volebními programy, zároveň vás zdvořile žádáme, abyste přišli k volbám, zvolili volební stranu, které důvěřujete a volili ty, kteří v životě již něco dokázali.

 

Pro Sidonii a Svatý Štěpán jsme připravili individuální program

 

 

 

JENOM URČITÁ MALÁ SKUPINA OBČANŮ SI UMÍ ZAŘÍDIT TOTO VYŠETŘENÍ INDIVIDUÁLNĚ

MY MYSLÍME NA TU ZBYLOU VĚTŠINU!

 

 
 

Vážení spoluobčané!

Vítejte na stránkách Sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva města Brumov-Bylnice konané ve dnech 5. a 6. října 2018.

 

Naše sdružení se jmenuje NEZÁVISLÍ  PRO  BEZPEČNOST,  ZDRAVÍ,  PROSPERITU - ve zkratce taky BEZAP. 

 

 

            BEZPEČNOST                                      ZDRAVÍ                                        PROSPERITA

                

 

     

Naši kandidáti BEZAP mají dohromady

 48 dětí a další vnuky

 

 

 

VOLBY 2018

 

 

 

 

 

ZASTOUPENÍ KANDIDÁTŮ V JEDNOTLIVÝCH POLITICKÝCH STRANÁCH

 

 

OHLÉDNUTÍ

ROK 2014

 

Připravili jsme pro vás malou předvolební statistiku 2014:


 

Kontaktujte nás

DOMŮ

Velikonoce 2022

18.04.2022 10:16
Vážení spoluobčané, přejeme krásné prožití velikonočních svátků. Ať máte dostatek zdraví nejen na Velikonoční pondělí, ale i po celý rok !   Zároveň oznamujeme, že jsme zahájili kampaň, kde Vám postupně představíme životopis našich kandidátů a jejich zkušenosti. Zahájíme vzájemnou komunikaci...

DOMŮ

Velikonoce 2022

18.04.2022 10:16
Vážení spoluobčané, přejeme krásné prožití velikonočních svátků. Ať máte dostatek zdraví nejen na Velikonoční pondělí, ale i po celý rok !   Zároveň oznamujeme, že jsme zahájili kampaň, kde Vám postupně představíme životopis našich kandidátů a jejich zkušenosti. Zahájíme vzájemnou komunikaci...